banniere-femme-voiture-mobilite
0AC2D087-A939-49E8-B1CE-0F93751E77BF

Juridische Kennisgevingen

ACHTERGRONDINFORMATIE

Uitgever: APRR, naamloze vennootschap met een kapitaal van 33.911.446,80 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 36 rue du Docteur-Schmitt, 21850 St-Apollinaire, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Dijon onder nummer 016 250 029 - Tel: 03 80 77 67 00

 

Directeur publicatie: de heer Philippe NOURRY, voorzitter en CEO

 

Publicatieverantwoordelijke: Olivia RENAUD, adjunct-directeur Communicatie

 

Perscontacten: Nadège SPARHUBERT - Afdeling communicatie - Tel: 04 26 68 45 52

 

Hosting: NIJI - 9 rue de Chatillon 35000 RENNES - 439 055 278,

www.niji.fr

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website " www.fulli.com " en verbindt zich ertoe deze na te leven.

 

De gebruiker verklaart dat hij/zij wettelijk bevoegd is om de inhoud van de website te raadplegen en om een overeenkomst, van welke aard dan ook, te sluiten.

 

De gebruiker erkent dat hij vooraf de configuratie van de computerapparatuur waarmee hij verbinding maakt met de website heeft gecontroleerd en zich er met name van heeft vergewist dat deze geen computervirussen bevat.

 

De gebruiker erkent ten volle te weten dat de website "www.fulli.com" 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de telecommunicatienetwerken of technische moeilijkheden, of wanneer de website in onderhoud is.

 

Bijgevolg kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de inhoud ervan, met name in geval van volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, verslechtering, vernietiging of panne die het informaticamateriaal van de gebruiker op welke manier dan ook zou kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op de website "www.fulli.com".

 

Aangezien de informatie op de website "www.fulli.com" uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, kan het APRR de juistheid, volledigheid en/of actualiteit ervan niet garanderen.

 

Bijgevolg erkent de gebruiker dat het gebruik van de informatie op de website "www.fulli.com" onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid valt en dat APRR niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de onbeschikbaarheid van informatie en/of diensten. Meer in het algemeen kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de informatie op de website "www.fulli.com", ongeacht de oorzaken, de oorsprong, de aard of de gevolgen ervan.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe, op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid, de website " www.fulli.com " niet te gebruiken om, via welk middel dan ook, inhoud over te brengen, met inbegrip van programma's, codes, virussen, enz. die bedoeld zijn om de functionaliteit van de site te vernietigen of te beperken.

 

COOKIES

 

De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn dat bij het gebruik van de website " www.fulli.com ", informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruikte terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) kan worden opgeslagen in " cookies " bestanden die op deze terminal zijn geïnstalleerd (geraadpleegde pagina's, datum en tijd van raadpleging, enz.).

De gebruiker kan de keuzes die hij of zij heeft gemaakt met betrekking tot het verzamelen van zijn of haar informatie via cookies wijzigen via onderstaande link: privacycentrum

 

De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van "cookies" door zijn internetbrowser opnieuw in te stellen.

 

De cookies op de website " www.fulli.com " zijn in geen geval bedoeld om persoonlijke informatie te verzamelen over het profiel of het gedrag van de gebruikers van de site.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Alle elementen op de website "www.fulli.com", zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn de exclusieve eigendom van APRR en worden als zodanig beschermd door het auteursrecht en, meer in het algemeen, door de wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom.

 

Aan de gebruiker wordt geen licentie of enig ander recht verleend dan het raadplegen van de informatie.

 

Elk gebruik, reproductie, weergave, vervorming, wijziging of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van de op de website "www.fulli.com" gepresenteerde elementen, op welke manier dan ook en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het APRR, is strikt verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, of van de daarop gepubliceerde informatie, maakt de gebruiker aansprakelijk en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

 

Tenzij anders vermeld, zijn de op de site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken eigendom van APRR.

 

HYPERLINKS

 

De website "www.fulli.com" kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover APRR deze externe sites en bronnen niet kan controleren, kan APRR niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, noch voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat op of via deze externe sites of bronnen beschikbaar is.

 

Bovendien kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, bewezen of beweerd, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

 

Elke gebruiker die een persoonlijke website heeft en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op zijn of haar site wil plaatsen, rechtstreeks naar onze site, moet schriftelijke toestemming vragen aan APRR. Zij moeten met name de redactionele context specificeren door een kopie van het scherm van de pagina met de link bij te voegen.

 

Daarentegen is elke hypertekstlink naar de website "www.fulli.com" met behulp van de techniek van framing of in-line linking strikt verboden.

 

In ieder geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van het APRR worden verwijderd.

 

WIJZIGING VAN JURIDISCHE AANKONDIGINGEN

 

Het APRR behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de website "www.fulli.com" op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met name om te voldoen aan nieuwe regelgeving of wetgeving of om de raadpleging van de website door de gebruiker te verbeteren. De gebruiker verbindt zich er dus toe regelmatig de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden op de site te raadplegen.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Het toepasselijke recht is het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van APRR bevoegd. Bezoekers die de site "www.fulli.com" vanuit het buitenland bezoeken, moeten ervoor zorgen dat zij de ter plaatse geldende wetten naleven.