Fulli-badge-télépéage-pour-les-professionnels-homme-voiture-souriant
0AC2D087-A939-49E8-B1CE-0F93751E77BF

Bescherming van persoonsgegevens

Het doel van deze mededeling is klanten te informeren over de manier waarop APRR en AREA (APRR Groep) hun persoonsgegevens gebruiken en beschermen en over de redenen waarom zij deze gegevens verwerken. APRR en AREA hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verbinden zich er daarom toe persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) nr. 2006/679.

Preambule

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit is alle informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect wordt of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer voor die persoon specifieke factoren.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks bij de klant worden verzameld, met name bij de inschrijving op een contract voor elektronische tolheffing, een dienst, een nieuwsbrief, een contact, tijdens een aanvraag, enz.
Persoonsgegevens kunnen ook onrechtstreeks worden verzameld tijdens verplaatsingen op het netwerk van snelwegen van de APRR en AREA, dankzij technische apparaten die verbonden zijn met IT en videobewaking.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Elke onderneming, APRR of AREA, is individueel verantwoordelijk voor haar eigen verwerking: APRR SA met een kapitaal van € 33.911.466, ingeschreven in het handelsregister van DIJON onder nummer 016 250 029 RCS Dijon, met maatschappelijke zetel te SAINT APOLLINAIRE (21850) op het adres 36 rue du Docteur Schmitt.

AREA SA met een kapitaal van 82.899.809 euro, ingeschreven in het handelsregister van LYON onder nummer RCS LYON B 702 027 871, met maatschappelijke zetel te JONAGE 69330 au 22D avenue Lionel Terray.

Bescherming van persoonsgegevens

APRR en AREA verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om klanten gepersonaliseerde diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.

Verwerkte gegevens en bijbehorende doeleinden

I. Abonnement op een elektronisch tolheffingssysteem, online beheer van de rekening en badge door de klant

De volgende gegevens worden verzameld aan de hand van door de klant ingevulde formulieren en bijgevoegde documenten: Identiteitsgegevens en geboortedatum van de abonnee, gegevens met betrekking tot reizen om het bedrag van de gemaakte reis vast te stellen (tijdstempel en in- en uitstapstations van het netwerk), gegevens en kenmerken van het voertuig (gekoppeld aan bepaalde abonnementscontracten) en bankgegevens die de facturering mogelijk maken.

II. Vaststelling, inning van de tolgelden en beheer van de facturering

a) Bepaling van de tolprijs volgens de categorie van het voertuig :

Verwerkte gegevens :

 • Om de categorie van een voertuig te certificeren: Video's, afkomstig van in tolstroken geïnstalleerde camera's, waarmee een lijst van gegevens kan worden samengesteld en beheerd, waaronder het registratienummer van het voertuig, het land van registratie, de tolcategorie van het voertuig en de datum waarop het voertuig voor het laatst de tolstrook heeft gepasseerd.
 • Om de categorie van een voertuig bij het passeren van een tolstrook te controleren: videobeelden van videobewakingscamera's in de tolstroken in geval van een technisch alarm van een van de onderdelen waarmee de categorie kan worden bepaald of in geval van een discrepantie tussen de door de tolapparatuur bepaalde categorie en die in de gegevenslijst.
 • In geval van een technisch alarm op een van de componenten waarmee de categorie kan worden bepaald of in geval van een discrepantie tussen de door de tolapparatuur bepaalde categorie en die in de gegevenslijst.

b) Bepaling van het traject voor de toepassing van het juiste toltarief:

Verwerkte gegevens:

Bij binnenkomst in het netwerk: Een foto van de kentekenplaat, het kenteken (geanonimiseerd), het land van registratie, elementen met betrekking tot de toltransactie. Bij het verlaten van het netwerk: Een foto van de nummerplaat, de video van de passage van het voertuig, de nummerplaat, het land van registratie, de elementen met betrekking tot de toltransactie.

c) Tolheffing

Verwerkte gegevens :

 • Gegevens met betrekking tot ritten: tijdstip en station van in- en uitgang van het netwerk, categorie van het voertuig, prijs van de transactie
 • Gegevens met betrekking tot de abonnees: identiteit, abonneenummer, gegevens op door de uitgevers afgegeven betaalkaarten of badges: nummer, vervaldatum en voor bepaalde soorten abonnementen: geboortedatum en -plaats, kenteken van het voertuig
 • Gegevens die nodig zijn voor bijstand aan de klant (op verzoek van de klant of technische waarschuwing): Video's van videobewaking

d) Beheer van de facturering

 • Verwerkte gegevens met betrekking tot betaalmiddelen: identificatie van de uitgever, nummer van de drager, vervaldatum.
 • Verwerkte gegevens met betrekking tot elektronische tolabonnees: Video's, afkomstig van in de tolstroken geïnstalleerde videobewakingscamera's, die de toepassing en de controle van de commerciële voorwaarden mogelijk maken.

III. Exploitatie en onderhoud van een tolheffingssysteem met vrije doorstroming

APRR, als exploitant van ALIAE, deelt u mee dat de volgende verwerkingen namens ALIAE en het free flow systeem op de A79 worden uitgevoerd. APRR is verantwoordelijk voor deze verwerking.

De verzamelde en verwerkte gegevens zijn afkomstig van de Free Flow-apparatuurportalen die alle gegevens verzamelen die nodig zijn om de tol te bepalen en te innen voor elk voertuig dat onder een portaal doorrijdt.

a) Onderhoud in operationele staat

De gegevens worden verzameld door free flow-apparatuur, "portalen" genoemd, zonder enige invloed op de tolheffing, om de prestaties van de apparatuur te meten en of te vergelijken met de gegevens van een tolhek dat zich in de buurt van het portaal of de portalen bevindt.

 • Verwerkte gegevens voor elk voertuig dat onder een portaal doorrijdt: achtergrondfoto, registratienummer en land (met bijbehorende foto), gegevens over voertuigidentificatie en -tags, kenmerken en categorie van het voertuig, tijdstempel en locatie van het portaal.
 • Gegevens verwerkt op het tolplein: locatie van de tolstrook, contextvideo van de tolstrook met het voertuig en andere gegevens die identiek zijn aan die welke aan het portaal zijn verzameld.

b) Bepaling van het toltarief

De verzamelde en verwerkte gegevens hebben betrekking op de verwerking die de APRR uitvoert om het toltarief in het vrije verkeer te bepalen. 

Gegevens met betrekking tot de identificatie van het voertuig: kenteken en land (met bijbehorende foto), categorie en kenmerken van het voertuig
Reisgegevens: Tijdstempel van de passage onder het portaal en locatie van het portaal;
abonneegegevens: identificatie van de in het voertuig aanwezige telebadge(s); gegevens in de gedetecteerde telebadges.

c) Bepaling van de ecologische klasse van voertuigen met het oog op de toepassing van het juiste toltarief.

De verzamelde en verwerkte gegevens hebben betrekking op de verwerking door het APRR van de correcte tolheffing aan klanten op basis van de ecologische klasse van hun voertuig. Er wordt een lijst opgesteld van registraties met gecertificeerde emissies

Voertuigidentificatiegegevens: kenteken, land, energie van het voertuig of Franse Euro-vervuilingsklasse (gegevens verstrekt door het voertuigregistratiesysteem voor Franse voertuigen, door de klant voor buitenlandse voertuigen)

d) Betaling van de tolprijs in vrije stroom op de betalingssite

De verzamelde en verwerkte gegevens betreffen alle verwerkingen die door de APRR worden uitgevoerd om de inning van de ritten op het gedeelte met vrije doorstroming te verzekeren.

Op de betalingssite aliae.com wordt voor de identificatie van de rit het kenteken van het voertuig of uw rekening gevraagd.

 • Gegevens met betrekking tot de identificatie van het voertuig: Het inschrijvingsnummer en de klasse van het voertuig.
 • Gegevens met betrekking tot de ritten: Tijdstempel van de doorgang onder de poort, gegevens van de niet betaalde ritten (binnenkomst, vertrek, te betalen bedrag, klasse).
 • Verwerkte gegevens met betrekking tot betaalmiddelen: nummers van bankkaarten of privékaarten.
 • Gegevens met betrekking tot het aanmaken van een klantenrekening (geen elektronische tol): E-mailadres gekoppeld aan de nummerplaat.

IV. Toegang zonder kaartje bij de oprit van Chambéry

 • Verwerkte gegevens voor elk voertuig dat onder het portaal doorrijdt: contextfoto, kenteken en land (met bijbehorende foto), ID- en paspoortgegevens, kenmerken en categorie van het voertuig, tijdstempel en locatie van het portaal.
 • Gegevens verwerkt op het tolplein: locatie van de tolstrook, contextvideo van de tolstrook met het voertuig en gegevens die identiek zijn aan die welke aan het portaal zijn verzameld.

V. Beheer van klantenrelaties

APRR en AREA verzamelen en verwerken persoonsgegevens telkens wanneer zij contact hebben met een cliënt.
De verzamelde gegevens zijn nodig om de klant een passend antwoord te geven op een verzoek, een claim of een vraag.
De volgende gegevens worden verwerkt: Identiteit van de cliënt, telefoonnummer, postadres, e-mail, onderwerp van het verzoek.

VI. Beheer van uitzonderingslijsten voor elektronische tolheffingsabonnees

a) Preventie van wanbetaling en beheer van herinschrijving:

identiteit van de klant, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer, abonneenummer, nummer van het elektronische tolkaartje, bankgegevens, datum van inschrijving, informatie over de afwijzing van het betalingsverzoek (bedrag, door de bank opgegeven reden, overeenkomstige factuur), aantal elektronische tolkaartjes, gemiddeld verbruik, historiek van onbetaalde rekeningen

b) Beheer van betalingsfraude (bv. gebruik van valse IBAN's bij het afsluiten van een elektronisch tolabonnement):

Verwerkte gegevens:

Identiteit van de bankrekeninghouder, bankkaartnummer of IBAN, e-mail- en postadres, telefoonnummer, geboortedatum.

VII. Kennisgeving van niet-betaling van tolgelden

Categorieën verwerkte gegevens :

 • Foto van de nummerplaat en contextuele video van de camera's in de tolstroken
 • Registratienummer en merk van het voertuig
 • Mobiele telefoonnummer
 • Transactiegegevens (tijdstempel, in- en uitstapstation, rijstrooknummer, tarief)
 • NOC-nummer

VIII. Bestrijding van tolschendingen

a) Bestrijding van fraude met tolheffing:

Categorieën verwerkte gegevens : 

 • Video's en beelden van videobewakingscamera's die op de tolwegen zijn geïnstalleerd 
 • gegevens over abonnees en niet-abonnees: identiteit, registratienummer en informatie over betaalmiddelen 
 • Gegevens over ritten en routeafwijkingen 
 • Gegevens over voertuigkenmerken 

b) tickets voor niet-betaling van de tol:

Categorieën verwerkte gegevens : 

 • Video's en beelden van in tolstroken geïnstalleerde videobewakingscamera's 
 • Gegevens met betrekking tot het ticket :  
 • Tijdstempel van de passage op de rijstrook en van het ticket, plaats, tolstation, rijstrook, tolbedrag 
 • Voertuiggegevens: Voertuigkenmerken, tolklasse, registratienummer, land 
 • Gegevens over bestuurder en eigenaar: identiteit, adres 
 • Gegevens waarmee het voertuigregistratiesysteem (SIV) kan worden geraadpleegd: kenmerken van het voertuig en kenteken, station, rijstrook, tijdstip van de overtreding, nummer van de bekeuringsambtenaar 
 • Gegevens uit het SIV: identiteit of bedrijfsnaam, naam of voornaam, SIREN-nummer, adres, status van eigenaar van het kentekenbewijs, kenmerken van het voertuig. 
 • In geval van protest, uitlening of huur van het voertuig: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres en rijbewijsnummer van de persoon die het voertuig bestuurde of waarschijnlijk zou besturen, elektronisch klantennummer van de tol.

IX. Bewustmaking van overschrijding van de maximumsnelheid

Als onderdeel van zijn inspanningen om de gebruikers bewust te maken van de noodzaak om de snelheidslimiet te overschrijden, verwerkt het APRR gegevens uit kentekenregisters en tijdstempels uit de nummerplaatlezing.

X. Gebruikersregistratie voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrief

De registratie stelt de gebruikers in staat kennis te nemen van nieuwe diensten en commerciële aanbiedingen, evenementen en tips voor veilig rijden. De verzending van de nieuwsbrief en commerciële aanbiedingen is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Verwerkte gegevens: e-mailadres.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

APRR en AREA mogen persoonsgegevens verwerken in het kader van

 • de uitvoering van het contract voor elektronische tolheffing, in al zijn aspecten 
 • Hun rechtmatige belangen en voor de uitvoering van een openbare dienstopdracht voor de vaststelling, de inning van de tolgelden, het beheer van de facturering, de exploitatie en het onderhoud in operationele staat van een tolheffingssysteem met vrije doorstroming, de klantenrelaties, het beheer van uitzonderingslijsten met betrekking tot elektronische tolabonnees, de strijd tegen de tolfraude, alsook voor de sensibilisering van de gebruikers voor de overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid en de registratie van de niet-betaling van de tolgelden en de betalingsberichten.
 • Toestemming voor inschrijving op de aangeboden diensten: toezending van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen

Duur van de bewaring van de gegevens

In toepassing van de in de regelgeving vastgelegde beginselen bewaren APRR en AREA de persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. 

Zo worden de volgende bewaartermijnen in acht genomen:

I. Abonnement op een elektronisch tolheffingssysteem, online beheer van de rekening en badge door de klant

5 jaar na de definitieve afsluiting van het abonnementscontract, overeenkomstig de regelgeving inzake wettelijke voorschriften.

II. Vaststelling, inning van de tolgelden en beheer van de facturering

a) Bepaling van de tolprijs volgens de voertuigklasse:

Lijst van gegevens ter bevestiging van de voertuigklasse: Video: maximaal 28 dagen, andere gegevens: 13 maanden na de laatste passage van het voertuig. 

Verificatie van de voertuigcategorie bij het passeren van de tolstrook: Video: maximaal 28 dagen.

b) Bepaling van de route voor de toepassing van het juiste toltarief:

In geval van consistentie tussen de door de klant verstrekte netwerkinvoergegevens en de systeemgegevens worden de verwerkte gegevens enkele minuten nadat het voertuig de netwerkuitgang is gepasseerd, gewist. In geval van inconsistentie tussen de door de klant ingevoerde gegevens en de systeemgegevens worden de verwerkte gegevens maximaal 3 maanden bewaard (het (geanonimiseerde) registratienummer, verzameld bij de netwerkingang, wordt maximaal gedurende de geldigheidsduur van het tolkaartje bewaard, de videosequentie, verzameld bij de netwerkuitgang, wordt maximaal 1 maand bewaard). 

c) Tolheffing:

Ritgegevens: 5 jaar of 10 jaar indien een fiscaal attest wordt afgegeven. 

d) Facturatiebeheer:  

10 jaar in overeenstemming met de regelgeving. 

Video's met betrekking tot de commerciële voorwaarden van elektronische tolabonnees worden maximaal 28 dagen bewaard.

III. Toegang zonder ticket aan de oprit van Chambéry

De gegevens die tijdens de passage door het portaal worden opgeslagen, worden maximaal 4 dagen bewaard.

IV. Exploitatie en onderhoud van een tolheffingssysteem met vrije doorstroming

a) Onderhoud in operationele toestand

De video's van de tolbaancontext worden maximaal 28 dagen bewaard, de overige verzamelde gegevens worden maximaal 3 maanden bewaard.

b) Bepaling van het tolbedrag in vrije doorstroming

De gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard.

c) Bepaling van de milieuklasse van voertuigen met het oog op de toepassing van het juiste toltarief

De gegevens betreffende de ecologische klasse worden maximaal 12 maanden na de laatste passage bewaard voor Franse voertuigen (gegevens verstrekt door het voertuigregistratiesysteem), 36 maanden voor buitenlandse voertuigen (gegevens verstrekt door de klant).

d) Betaling van de tolprijs in vrije stroom op de betalingssite

Betalingsgegevens worden tot 13 maanden na betaling bewaard. 
 
Gegevens met betrekking tot het aanmaken van een klantenaccount (niet-elektronische tol) worden na 3 jaar verwijderd als er geen gebruik van wordt gemaakt.  
Passagewaarschuwingsgegevens worden na 2 jaar verwijderd als er geen passages worden gemaakt.

V. Beheer van klantenrelaties

De gegevens van niet-abonnees worden tot 2 jaar na de laatste aanbesteding bewaard.

VI. Beheer van uitzonderingslijsten voor elektronische tolheffingsabonnees

a) Voorkoming van wanbetaling en beheer van herinschrijving:

De gegevens worden in de oppositielijst bewaard totdat het onbetaalde bedrag is vereffend en gedurende 5 jaar bij gebreke van vereffening. 
Indien de uitstaande schulden niet volledig zijn vereffend: herinschrijving is gedurende 5 jaar niet toegestaan.  

b) Beheer van betalingsfraude:  

Wanneer de abonnementsaanvraag wegens fraude niet wordt aanvaard, worden de gegevens 18 maanden na de inning automatisch gewist.

VII. Kennisgeving van niet-betaling van tolgelden

De gegevens met betrekking tot de bevindingen inzake niet-betaling van tol worden gedurende drie maanden na de vaststelling ervan bewaard.

VIII. Bestrijding van tolschendingen

a) Gegevens over tolfraude worden maximaal 18 maanden bewaard. 

b) Gegevens in verband met niet-betaling van tol worden maximaal 1 jaar bewaard, hoewel de gegevens worden bewaard tot het einde van een eventuele gerechtelijke procedure.

IX. Bewustmaking van overschrijding van de maximumsnelheid

Het registratienummer wordt gewist zodra de beveiligingsmelding verschijnt, 

De overige (anonieme) gegevens worden 3 maanden gearchiveerd.

X. Gebruikersregistratie voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrief

De gegevens worden bewaard zolang de persoon zich op de voorgestelde dienst abonneert.

Ontvangers van de verwerkte gegevens

I. Abonnement op een elektronisch tolheffingssysteem, beheer van de rekening en de badge door de klant

De gegevens zijn toegankelijk voor de bevoegde interne diensten van APRR en AREA. Hun onderaannemers zijn ontvangers van de gegevens in het kader van contracten die voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

II. Vaststelling, inning van de tolgelden en beheer van de facturering

a) Bepaling van het toltarief volgens de categorie van het voertuig: de gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde interne diensten. 

b) Bepaling van het traject voor de toepassing van het juiste toltarief: De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde interne diensten. 

c) tolheffing: de gegevens worden doorgegeven aan onderaannemers in het kader van contracten die voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens 

d) Beheer van de facturering: afhankelijk van de gegevenscategorie zijn de gegevens toegankelijk voor banken, accreditatie-instanties, uitgevers van elektronische tolabonnementen, andere concessiehouders van autosnelwegen.

III. Exploitatie en onderhoud van een tolheffingssysteem met vrije doorstroming

De gegevens zijn toegankelijk voor bevoegde interne diensten van APRR en voor die van de onderaannemer(s) in het kader van contracten die voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

IV. Toegang zonder kaartje bij de oprit van Chambéry

De gegevens zijn toegankelijk voor de bevoegde interne diensten van APRR en voor die van de onderaannemer(s) in het kader van contracten die voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

V. Beheer van klantenrelaties

De persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegde interne diensten van APRR of AREA.

VI. Beheer van uitzonderingslijsten voor elektronische tolheffingsabonnees

a) Preventie van wanbetaling en beheer van abonnementen: 

De persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegde interne diensten van APRR of AREA 

b) Beheer van betalingsfraude:  

De persoonsgegevens worden verwerkt door de bevoegde interne diensten van APRR of AREA.

VII. Kennisgeving van niet-betaling van tolgelden

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde interne APRR-afdelingen.

VIII. Bestrijding van tolfraude

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde interne diensten, met uitzondering van de gegevens betreffende de niet-betaling van tolgelden, die worden meegedeeld aan de naar behoren gemachtigde beheerders van het SIV en aan het openbaar ministerie in geval van niet-betaling van het betalingsbericht.

IX. Bewustmaking van overschrijding van de maximumsnelheid

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door bevoegde interne diensten van APRR

X. Gebruikersregistratie voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrief

De gegevens zijn toegankelijk voor de bevoegde interne diensten van APRR en AREA. Hun onderaannemers zijn ontvangers van de gegevens in het kader van contracten die voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn onderworpen aan alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en de beveiliging ervan te waarborgen tegen inbreuken op de gegevens, vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, reproductie of ongeoorloofde toegang. 


De onderaannemers van APRR en AREA zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging.

Locatie van persoonsgegevens

De gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

De gegevensverwerking is niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Rechten van personen wier persoonsgegevens worden verwerkt

Overeenkomstig de regelgeving hebben alle betrokkenen de volgende rechten: Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet op legitieme gronden, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de APRR Groep op het volgende adres:

 • Elektronisch via dit formulier
 • Per post naar het volgende adres : Groupe APRR, Délégué à la protection des données, 36 rue Dr Schmitt 21850 St Apollinaire

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens kan, na contact te hebben opgenomen met de verantwoordelijke voor de verwerking en indien hij van mening is dat zijn rechten niet zijn geëerbiedigd, een klacht indienen bij de CNIL.